iA


Gruppcoaching

Ta del av varandras erfarenheter!

Mycket av individuell coaching och coaching i grupp är lika. Det som väsentligt skiljer är möjligheten att få feedback från flera, ta del av varandras erfarenheter samt slippa uppfinna hjulet igen.

Gruppen kan bestå av chefer t ex en ledningsgrupp eller medarbetare från samma arbetsplats. Det är naturligtvis också möjligt att blanda samma profession från olika företag, organisationer eller branscher. Allt med syfte att vara en lärande grupp.Min roll är att med ett coachande förhållningssätt hjälpa till att sätta mål för gruppcoachingen. Ibland är det bra att ta reda på i vilken utvecklingsfas en grupp befinner sig i. GDQ, Group Development Questionnaire, är ett enkelt verktyg framtaget av prof. Susan Wheelan vid Temple University USA. De olika utvecklingsfaserna som hon utgår från är Tillhörighet och Trygghet, Opposition och Konflikt, Tillit och Struktur, Arbete och Produktivitet. Med hjälp av en enkät framkommer i vilken fas gruppen befinner sig. Resultatet utgör underlag för hur att effektivisera gruppen och val av ledarskap.